Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Rijstal De Blinkert. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 september 2018.

Rijstal De Blinkert is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen.
Rijstal De Blinkert respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je deze website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@rijstaldeblinkert.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Rijstal De Blinkert gevestigd aan Camminghastraat 13, 9162 EK Ballum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Camminghastraat 13, 9162 EK Ballum
+31612914654
www.rijstaldeblinkert.nl

Rijstal De Blinkert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Rijstal De Blinkert verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rijstaldeblinkert.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– Het burgerservicenummer (BSN) is pas nodig voor de verwerking van belastinggegevens als je bij ons komt werken.
– Het bankrekeningnummer voor afhandelen van jouw betaling.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Rijstal De Blinkert analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Rijstal De Blinkert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rijstal De Blinkert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijstal De Blinkert) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rijstal De Blinkert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat je ons verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Account op de website: totdat jij deze opzegt

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijstal De Blinkert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rijstal De Blinkert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rijstal De Blinkert gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijstal De Blinkert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rijstaldeblinkert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Rijstal De Blinkert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rijstal De Blinkert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rijstaldeblinkert.nl


This privacy statement (in the context of the GDPR) applies to the services of Rijstal De Blinkert. By using this website you agree to accept the privacy policy.

This page was last modified on August 6, 2018.

Rijstal De Blinkert is aware that you put trust in me and see it as her responsibility to protect privacy.
Rijstal De Blinkert respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

On this page you will find out what data has been collected, what this data uses and how this will improve your user experience if you use this website. If you have any questions or comments, send an email to info@rijstaldeblinkert.nl

Personal data that are processed

Rijstal De Blinkert located at Camminghastraat 13, 9162 EK Ballum, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
Camminghastraat 13, 9162 EK Ballum
+31612914654
www.rijstaldeblinkert.nl

Rijstal De Blinkert processes your personal data by using our services and / or by providing this information to us. Below is an overview of the personal data we process:

– First and last name
– Sex
– Date of birth
– Birthplace
– Address data
– Phone number
– E-mail address
– IP address
– Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
– Location data
– Information about your activities on our website
– Internet browser and device type
– Bank account number

Special and / or sensitive personal data that we process

Rijstal De Blinkert processes the following special and / or sensitive personal data of you:

– Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years old. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via info@rijstaldeblinkert.nl, then we will delete this information.
– The citizen service number (BSN) is required for the processing of tax information when you come to work with us.
– Your bank account number for handling your payment
– You can call or e-mail if necessary to carry out our services
Rijstal De Blinkert analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
Rijstal De Blinkert also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we need for our tax return.

Automated decision-making

Rijstal De Blinkert does not take decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without a person (for example an employee of Rijstal De Blinkert) sitting in between.

How long we store personal data

Rijstal De Blinkert does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data are collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

Contact details: until you request us to remove them or until I terminate my activities, where:
Personalia: 7 years (legal obligation)
Address: 7 years (legal obligation)
Contact details: 7 years (legal obligation)
Account on the website: until you cancel it

Sharing personal data with third parties

Rijstal De Blinkert will not sell your information to third parties and will only provide it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Rijstal De Blinkert remains responsible for these processing operations.

Cookies, or similar techniques, that we use

Rijstal De Blinkert uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser. For more information about cookies, please visit http://www.cookiecentral.com

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Rijstal De Blinkert and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@rijstaldeblinkert.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

Rijstal De Blinkert would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Rijstal De Blinkert takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@rijstaldeblinkert.nl

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten